Watch “We’r Needin tae Talk Aboot Wir Language | Michael Dempster | TEDxInverness” on YouTube

Although Irish national chauvinists would have you believe that the Scots language, and therefore the Ulster-Scots language, doesn’t actually exist, it does, has for centuries and will continue to exist for centuries to come. It has an inalienable right to exist and a right to be accorded the same dignity and respect as every other language.

Advertisements

Ben Ullans; Num.1 (In Ulster-Scots; No.1)

Til Scrieve ihr no til Scrieve

A hæ geen þire ah loch o þoct þá lass whein o sennicht. Wüþer ihr no til start scrieven ap þe blog ben Ullans. Þá Ullans leid his gät ah pœrfül loch o fowk agin it, für how A hæ næ notion, bit þon seint tæ bæ þá wey o þings ben Norlin Airlann. Für some fowk þúre seint tæ bæ ah trissel tæ þeir ain identitie jist bæ herkennin at Ullans bes ah reel uhn gildig leid.

A cannæ kenst fowk lich þon. A grah taakin uhn wurds uhn aa þá endir leid o þá ȝirþ. A can taak five endir leid- mair ihr less weel- uhn aȝe, A count Ullans til bæ ȝin o þem! Sö, A bemacht mæ mine ip til dæ someþin til gie heft tæ þá Ullans leid, uhn til Ulster heirskip ben generel. Þúre bes ah while mangel o stuch ben Ullans, no jist apline bit aawhere. BBC Radio Ulster his ah wheen o things ben Ullans bit aa þeir ootpit bes onlie ain hour ihr twá ilka sennicht. Þons no oer veelt. Leids lich Welsch uhn Airisch his haile TV channäls devotet til þem, whiles the lich o Ullans, Kernisch uhn Mancks his little ihr næþin ben þon line. O kerse, þá fact at Ullans disnæ hæ ah standart spellin disnæ heft bit þon’s ablin no ah bad þing i þá lang rin.

Get it richt ihr kill ȝeir leid!

Þá fact at Ullans hisnæ ah standart spellin his geen some fowk mair núr eneuch room til attacke it. Waat fowk lich þon dinnæ kenst bes at betimes standartizen isnæ aa its made oot til bæ. Þe standartizen o Airisch i þe 19 uhn 30’s damst neer kilt it, uhn did kill some o its dialechts. Þons ah skannel uhn no ȝin wie schuid bæ kopenen. Þá Ullans leid needs til bæ brocht bék til fuil poustie aisie uhn kairmaist.

O kerse þem at kens ocht abit leiden kenst þon. Its jist segt at þúre bes sä mannie “experts” ap þá subjecht ah leiden at befacht kens aa uhn ȝit kens damst aa! Ben þire insten its richt waat fowk seiz aboot “ah wee bët o glekisch bes ah middlin þine”.

Sä þúre wull bæ ah loch mair posts fræ mei ben þá Ullans leid. A’m no expechtin für þem til gan “viral” bit ablin þúre’s some fowk at’ll get someþine oot o þem. Þúres ȝin þine für shuir uhn ceirtin, Ullans bes here til stie, wüþer some fowk lichs it ihr no.